Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokat Mia Wiss AB (556940-4063) kan komma att behandla personuppgifter som rör dig. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till advokatbyrån men om du inte gör det kan advokatbyrån inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte är möjligt att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Advokat Mia Wiss AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som byrån samlar in i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Personuppgifterna lämnas till advokatbyrån av dig som klient, motparten, motpartsombud eller annan person som är knuten till uppdraget. Personuppgifterna kan också inhämtas av advokatbyrån från sådana personer eller från privata eller offentliga register och källor.

Varför och hur behandlas personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att advokatbyrån ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. I relation till personal på rättsvårdande myndigheter, klienters företrädare, vittnen, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud osv. grundar sig advokatbyråns personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att behandlingen av personuppgifterna bedöms vara nödvändig för de ändamål som rör vår klients intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.
Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, klientens försäkringsbolag (för rättsskydd), motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparas personuppgifter?

Advokatbyrån sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Mia Wiss AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur eller för att möjliggöra nödvändiga jävskontroller i enlighet med Advokatsamfundets regelverk.

Vill du begära ut uppgifter?

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Mia Wiss AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Advokatbyrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Frågor eller klagomål?

Om du är missnöjd med advokatbyråns behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
Kontakta advokat Mia Wiss på mia.wiss@advokatwiss.se eller på adress Norra Strandvägen 4, 595 30 Mjölby om du har några frågor eller påpekanden rörande personuppgiftsbehandling inom Advokat Mia Wiss AB.

Create your account