Fastighetsrätt

Arvsrätt

Allmän affärsjuridik

Om byrån Advokat Mia Wiss AB

Advokat Mia Wiss har lång erfarenhet som advokat och är framför allt specialiserad inom fastighetsrätt, arvsrätt och allmän affärsjuridik. Mina klienter finns i Östergötland, i Stockholmsområdet och även i andra delar av Sverige. Kontoret ligger centralt i Mjölby.

Välkommen att kontakta mig.

Alla advokater ska arbeta efter de vägledande regler om god advokatsed som har slagits fast av Advokatsamfundet. Det innebär bland annat att jag har tystnadsplikt och att jag inte kan åta mig ett uppdrag som innebär en jävssituation. Som advokat är jag skyldig att tillvarata klientens intressen och vara lojal mot denne. För mer information om Advokatsamfundets etiska regler, se www.advokatsamfundet.se. Där kan du även läsa om Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd som prövar tvister mellan en klient och ett ombud avseende uppdraget. Advokaten är skyldig att medverka i nämndens prövning och dess beslut är bindande för advokater, till skillnad från Allmänna reklamationsnämndens.

I advokatverksamheten registrerar jag personuppgifter i syfte att kunna utföra mitt uppdrag för klienten på bästa sätt samt för att kunna kontrollera så att jävssituationer inte uppstår. Jag använder inte personuppgifterna i något annat sammanhang och lämnar inte ut dem annat än när det behövs för att utföra uppdraget. När uppgifterna inte längre behövs gallras de. För mer information om hantering av personuppgifter se länk Personuppgiftspolicy.

Om Mia Wiss

  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2004
  • Advokat Mia Wiss AB (sedan 2019 )
  • Widman Wiss Advokatbyrå HB (2014-2018)
  • Advokat Mia Wiss AB (2013-2014)
  • Anställd vid Lindskog Malmström advokatbyrå (2001- 2013)
  • Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt (1999-2001)
  • Jur kand, Uppsala Universitet (1999)
  • Engagerad i fackförbundet Akavia
Jag har varit ledamot i Juseks advokatsektions styrelse 2007 – 2016, ledamot i styrelsen för Juseks stiftelse för vidareutbildning 2012- 2016 samt ledamot i Juseks förbundsstyrelse 2010 – 2016. Tillsammans med Civilekonomerna har Jusek bildat det nya fackförbundet Akavia. Sedan årsskiftet är jag ledamot i Advokatdelegationen inom Akavia samt ledamot i valberedningen för Akavias förbundsstyrelse.

Fastighetsrätt

Jag arbetar med många olika ärenden inom fastighetsrättens område. Jag arbetar med frågor kring plan- och byggrätt, såsom bygglov och planfrågor, strandskydd, arrenden och andra typer av nyttjanderätter, servitut, lantmäterifrågor, ersättningsfrågor, hyresrätt och bostadsrätt och köp av fast egendom.
Inom fastighetsrättens område bistår jag med juridisk rådgivning och företräder klienter vid förhandlingar och i tvister och processer, i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol, samt vid övriga myndigheter. Jag upprättar avtal och hanterar uppsägningar samt bistår vid ansökningar till lantmäterimyndigheter, kommuner och övriga myndigheter. Jag bistår även vid överklaganden av olika slag.
Mina klienter är både kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, nyttjanderättshavare och privatpersoner.

Arvsrätt

Jag arbetar mycket med arvsrätt och andra frågor kopplade till arv och familjer. Jag ger råd och biträder klienter i många olika typer av ärenden som rör arv och andra familjerelaterade frågor. Jag arbetar med upprättande av bouppteckningar och har uppdrag som förordnad boutredningsman. Jag biträder klienter i boutredningar, i testamentstvister eller andra tvister och frågor kopplade till arv och familjer. Jag ger även råd och hjälper till med upprättande av dokument för testamenten, gåvor, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter och bodelningar.
Inom arvsrättsområdet företräder jag privatpersoner, föreningar och ideella organisationer.

Allmän Affärsjuridik

Jag arbetar med allmänna affärsjuridiska frågor rörande exempelvis frågor eller tvister om avtal, köp och fordringar. Jag arbetar även med bolags- och föreningsrättsliga frågor och biträder klienter vid olika typer av samarbeten i kommersiella sammanhang. Jag bistår vid upprättande av avtal och övriga handlingar och biträder klienter i förhandlingar och domstolsprocesser. Jag företräder företag, föreningar, ideella organisationer och privatpersoner.

Kontakt

Advokat Mia Wiss AB

Post- och besöksadress
Norra Strandvägen 4
595 30 Mjölby

Telefon: 0709-686264

E-post: mia.wiss@advokatwiss.se

Create your account